Sendai at a Glance
Map for foreigners living in Sendai

Traffic

BUS AND SUBWAY

日本語

INTENDED DESTINATION BUS ROUTE SUBWAY ROUTE
Kokusai Center Tozai-line
Hakubutsukan Tozai-line
Tohoku Daigaku Kogakubu Tozai-line
Miyagi Kyoiku Daigaku Tozai-line
Sendaijo-ato Tozai-line
Tohoku Gakuin Daigaku Bus No.610 Nanboku-line
Yasoen Bus No.610
Tohoku Kogyo Daigaku Bus No.701, Bus No.706 Tozai-line
Dobutsuen Tozai-line
Yagiyama Shimin Center Tozai-line
Miyagi Gakuin 宮城学院 (Miyagi Gakuin)
Osaki Hachiman Jinja Bus No.870
Miyagiken Bijutsukan Bus No.730 Tozai-line
Tohoku Yakka Daigaku Bus No.240
Toshogu Bus No.240
Sendai Bungakukan 虹の丘団地 (Nijinooka Danchi)
Tohoku Fukushi Daigaku Bus No.999
Kokusai Koryu Kaikan Bus No.999
Rinnoji Bus No.999
IMMIGRATION OFFICE Bus No.210, Bus No.X210
Rekishi Minzoku Shiryokan Bus No.210, Bus No.X210
Sendai Airport Sendai Airport Access-line
Miyagi Daigaku 宮城大学 工業団地経由泉パークタウン車庫 (Izumi Park Town Shako)
Miyagiken Toshokan 宮城大学 工業団地経由泉パークタウン車庫 (Izumi Park Town Shako)